Chào Mừng đến với Trang thông tin điện tử Bệnh viện đa khoa Năm Căn- Địa chỉ: Số 306 Nguyễn Tất Thành- Khóm 6- Thị trấn Năm Căn -Tỉnh Cà Mau: Điện thoại- 07803 877142 - Fax: 0780 877142 - Email: bvnamcan@gmail.com - Website: bvdknamcan.vn

GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PTP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
CN: NGUYỄN THÙY DUNG


 
I. Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng 
 
-         Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức của đơn vị
-         Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chánh trong đơn vị kế toán
-         Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của luật kế toán và phù hợp với hoạt động của đơn vị  
-         Lập báo cáo tài chính
-         Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán
-         Quản lý vốn, tài sản của đơn vị, chỉ đạo công tác kế toán trong toàn đơn vị
-         Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao
-         Tham mưu cho Giám Đốc trong việc quản lý và điều hành mọi hoạt tải chánh của đơn vị
-         Triển khai công tác nghiệp vụ kế toán trong toàn đơn vị , thực hiện quyết toán quý, 6 tháng, năm đúng tiến độ và tham gia cùng với phòng nghiệp vụ của đơn vị.
-         Phân tích tình hình tài chính, cân đối nguồn vốn, công nợ trong đơn vị và báo cáo đột xuất hoặc định kỳ theo yêu cầu giám đốc.
-         Là đầu mối phối hợp với các phòng, ban tham mưu, đơn vị thành viên trogn việc mua sắm, thanh lý tài sản của đơn vị.

TẬP THỂ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN


 

II. Chức năng và nhiệm vụ Phòng Tài chính kế toán ;
-         Phòng TC _ KT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc về toàn bộ hoạt động của đơn vị.
-         Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của đơn vị để lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu, chi của đơn vị và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
-         Theo định hướng hạch toán kinh tế trọng công tác khám chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
-         Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị  theo đúng quy định hiện hành.
-         Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của đơn vị.
-         Các nguồn kinh phí, ngân sách được quản lý tập trung thống nhất tại phòng Tài chính – Kế toán hành chính sự nghiệp.
-         Tăng nguồn thu hợp pháp, cân đối thu chi, sử dụng các nguồn thu có hiệu quả, chống lãng phí thực hành tiết kiệm
-         Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
-         Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
-         Tổng hợp tình hình số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của đơn vị.
 
 

Close