Chào Mừng đến với Trang thông tin điện tử Bệnh viện đa khoa Năm Căn- Địa chỉ: Số 306 Nguyễn Tất Thành- Khóm 6- Thị trấn Năm Căn -Tỉnh Cà Mau: Điện thoại- 07803 877142 - Fax: 0780 877142 - Email: bvnamcan@gmail.com - Website: bvdknamcan.vn

GIỚI THIỆU PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Q. TRƯỞNG PHÒNG 
CN. LÊ MINH CƯỜNG

1. Chức năng nhiệm vụ phòng:

 - Phối hợp vớc các phòng chức năng tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh
- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên phù hợp với các tiến bộ kỹ thuật. Kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên khi được tuyển dụng
- Tham gia lập kế hoạch mua sắm vật tư tiêu hao và theo dõi kiểm tra việc sử dụng các vật tư này cho công tác chăm sóc người bệnh
Tham gia nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến. Phối hợp thực hiện các chương trình của Hội điều dưỡng Việt Nam về công tác điều dưỡng
- Đôn đốc kiểm tra điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật và quy chế Bệnh viện
- Kiểm tra công tác vệ sinh , kiểm soát nhiễm khuẩn buồng bệnh và các khoa
- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ bố trí và điều dưỡng , hộ sinh, kỹ thuật viên
- Định kỳ sơ kết, tổng kết, công tác chăm sóc người bệnh toàn diện , báo cáo Ban Giám đốc bệnh viện
    * Nhiệm vụ của trưởng phòng:
- Thực hiện chức năng quản lý tất cả điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trong toàn diện
- Chịu trách nhiệm chung về công tác chuyên môn điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng
- Phân công cụ thể công tác của nhân viên trong phòng vào đầu tuần
- Thường xuyên giám sát, kiểm tra và đôn đốc nhắc nhở để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao
- Tổ chức đào tạo tại chỗ và đào tạo lại
- Phối hợp với phòng tổ chức bố trí và điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trong toàn bệnh viện
- Đánh giá công tác điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên trong toàn bệnh viện hàng tháng , quý, năm
- Tổ chức thi tay nghề hàng năm
- Tổ chức phân công các điều dưỡng trưởng kiểm tra chéo hàng tuần và kiểm tra đột xuất
- Tổ chức họp hội đồng người bệnh cấp bệnh viện
- Giám sát sử dụng định mức văn phòng phẩm và thực hành tiết kiệm trong bệnh viện
- Thực hiện chức năng quản lý tất cả các điều dưỡng khối nội, nhi, nhiễm, tâm thần kinh, khu khám bệnh
- Chịu trách nhiệm chung về công tác chuyên môn điều dưỡng khối nội( CCHS,SSTT, Nội 1, Nội 2, Nội 3), Nhi, Nhiễm, Tâm thần kinh, khu khám bệnh để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao
- Tham gia công tác đào tạo lại và đào tạo tại chỗ về công tác chuyên môn khi được phân công
- Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trong toàn bệnh viện khi được phân công
- Tham gia đánh giá công tác điều dưỡng,hộ sinh, kỹ thuật viên trong toàn bệnh viện hàng tháng , quý, năm
- Tham gia tổ chức thi tay nghề hang năm cho điều dưỡng,hộ sinh, kỹ thuật viên trong toàn bệnh viện
- Tham gia phân công các điều dưỡng trưởng kiểm tra chéo hang tuần và kiểm tra đột xuất về quy trình kỹ thuật, quy chế bệnh viện, vệ sinh trật tự khoa phòng
- Tham dự họp điều dưỡng trưởng khoa nghe phổ biến công tác trong tuần, nắm thong tin các khoa phòng
- Tham dự họp Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện, khi được phân công  

Close